123 ...
 1. #1
  ãæÞæÝ
  Jun 2009
  In The Nothing Box
  3,963
  32

  äÙÑÉ Úáì ÃÝáÇã 2014  ãÇ ÑÃ*ß ÈÃä äáÞ* äÙÑÉ ÓÑ*ÚÉ Úáì ÃÝáÇã åÐÇ ÇáÚÇã .. ÈÚÖåÇ ÈÇáÝÚá ÈÏà ÚÑÖå Ý* ÏæÑ ÇáÚÑÖ.. æÇáÈÚÖ ÇáÂÎÑ ãÇ ÒÇáäÇ ÈÇäÊÙÇÑå ..


  áä ÃÐßÑ ßá ÇáÃÝáÇã ÝÜ å* ßË*ÑÉ ÌÏÇ .. áßä* ÓÜ ÃßÊÝ* ÈÜ ÐßÑ ÇáÈÚÖ ..

  ÈÓã Çááå .. æÚáì ÈÑßÉ Çááå ..  let's Go


  The Hobbit: There and Back Again


  Release Date : December 17, 2014
  http://www.youtube.com/watch?v=OqEskG3tHOA

  ÇÓÊØÇÚ ãÎÑÌ ÓáÓáÉ ÃÝáÇã Ó*Ï ÇáÎæÇÊã È*ÊÑ ÌÇßÓæä ãä Çä *ÍÞÞ äÌÇÍ ãäÞØÚ ÇáäÙ*Ñ ãä Êáß ÇáÓáÓáÉ .. æáÐáß ÃÑÇÏ ÇÚÇÏÉ ÇáÊÌÑÈÉ .. áßäå ÚÇÏ ÈÇáÒãä Çáì ãÇ ÞÈá ÇáÎÇÊã .. æÇáãÚÑßÉ åÐå ÇáãÑÉ ãÚ ÊÜä*ä .. *Úä* ÎáÕäÇ ãä Ú*ä ÇáÔÑ .. ÌÇßã ÇáÔÑ ÈäÝÓå


  ÈÇáãäÇÓÈå.. åæ äÝÓå ãÎÑÌ Ý*áã Tin Tin ..  æßÜ ÚÇÏÊå .. åÐå ÇáÓáÓáÉ ßÇäÊ ËáÇË*É Ã*ÖÇ ..


  ÇÈÊÏÃåÇ ÈÜ ÇáÌÒÁ ÇáÇæá ÊÍÊ ÚäæÇä åæÈ*Ê " ÇáÑÍáÉ ÇáÛ*Ñ ãÊæÞÚÉ" Ý* 2012


  Ëã ÇáÌÒÁ ÇáËÇä* ÈÜ ÚäæÇä åæÈ*Ê " ÏãÇÑ ÓãÇÌ" ÈÚÏåÇ ÈÜ ÚÇã .. 2013


  æÇÎ*ÑÇ ÇáÌÒÁ ÇáãäÊÙÑ æÇáÇÎ*Ñ ßãÇ åæ ãæÖÍ Ý* ÇáÈÏÇ*É ..


  ÈÜ ÚäæÇä åæÈ*Ê " åÇ äÍä ÚÏäÇ ääÔÏ Çáåæáæ Úáì ÙåÑ ÇáÊä*ä "

  Edge of Tomorrow

  Release Date: June 6, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=yUmSVcttXnI


  áÜ ãÍÈ*ä ÇáÇßÔä æ Êæã ßÑæÒ ÊÍÏ*ÏÇ .. ÝåÇ åæ ÞÇÏã ÈÜ ÍáÉ ÌÏ*ÏÉ åÐå ÇáãÑÉ

  *ÈÏæ Çä Êæã ÞÏ ÇßÊÝì ãä ÇáÃÑÖ**ä .. ÝÝ* ßá ãÑå *Þæáæä áå ãåãÉ ãÓÊÍ*áÉ.. æ*ÌÏ äÝÓå *äÝÐåÇ ÈÇáÃÎ*Ñ .. ÝÃ*ä Çä áÇ ãÓÊÍ*á Úáì ÇáÇÑÖ .. ÝÞÑÑ ÛÒæ ÇáÝÖÇÁ  The Expendables 3

  Release Date: August 15, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=5bPJrbzjLls


  áã ÊÓÊåæ*ä* åÐå ÇáÓáÓáÉ ãäÐ ÈÏÇ*ÊåÇ .. ÃÚÊÞÏ ÇäåÇ ãÌÑÏ Ï*æÇä*É ÊÖã ÃÕÏÞÇÁ ÇáÒãä ÇáÌã*á á*Ó ÇßËÑ ..

  ÇáßË*Ñ ãä ÇáÃßÔä ÇáãÈÇáÛ Ý*å .. ãÚ æÌæÏ ÔÎÕ*ÇÊ *ÝÊÑÖ áåÇ Çä ÊÍÊÑã ÚãÑåÇ .. æÊÞÏã Ô*Æ *á*Þ ÈÜ Óäåã ..

  æáßä áÇä åÐå ÇáÔÎÕ*ÇÊ ÃÕáÇ ãÚÊãÏå ÃÕáÇ Úáì ÇáÇßÔä ØæÇá Ó*ÑÊåÇ Ý* åæá**æÏ.. ÈÇáÊÇá* Ç* ÏæÑ Ó*áÚÈæäå ÎÇÑÌ ÇáÇßÔä Ó*ßæä ÖÇ*Ú ..

  ßÜ ÇáÓãß ÎÇÑÌ ÇáãÇÁ.. ÊÎ*áæ Ý*áã ÏÑÇã* *ãËá Ý*å ÓÊ*Ýä Ó*ÌÇá ãËáÇ


  Jack Ryan: Shadow Recruit


  Release Date: January 17, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=-KwmSyHktn4


  Ý*áã *ÊÍÏË Úä ãÍáá Ý* æßÇáÉ ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáÇãÑ*ß*É *ßÊÔÝ ãÄÇãÑÉ ÑæÓ*É áÜ ÌÚá ÇáÇÞÊÕÇÏÇáÇãÑ*ß* *äåÇÑ ..

  ÈäÙÑÉ ÓÑ*ÚÉ Úáì ÇáÈæÓÊÑ ..

  ããËá ÏÑÌÉ ËÇä*å Ý* ÏæÑ ÇáÈØæáÉ ..

  ß*ÑÇ ãÍÞÞÉ Ý* æßÇáÉ Ó* Â* Å*å .. ãÔ ÑÇßÈå

  ß*Ýä ßæÓÊäÑ *ÍÇæá Çä *ØÈÞ ãÇ ÞáäÇå Ý* ÇáÝ*áã ÇáÓÇÈÞ .. æ*áÚÈ ÃÏæÇÑ Êá*Þ ÈÜ æÖÚå ÇáÍÇá*.. áßä* ÇÙä Çä ÇáÝ*áã äÝÓå ÖÚ*Ý.. æ ÇÓã ß*Ýä áä *äÞÐå ..


  22 Jump Street

  Release Date: June 13, 2014  ÇáÊÑ*áÑ æÇáÝ*áã äÝÓå áÇ ÃÙäå ÕÇáÍ áÜ ÇáÌã*Ú ÈÓÈÈ ßã*É ÇáÈÐÇÁÇÊ ÇáÊ* *ÍÊæ*åÇ

  áßä ÊÌÏÑ ÇáÅÔÇÑÉ Çáì Çä ÇáÝ*áã ÍÞÞ äÌÇÍ ßÈ*Ñ Ý* ÌÒÁå ÇáÇæá ÌãÈ ÓÊÑ*Ê 21 .. ÈÇáÊÇá* ãä ÔÇåÏ ÇáÌÒà ÇáÇæá Çß*Ï Ó*ßæä ãÊÍãÓ áÜ ãÔÇåÏÊå ..  ãä ÔÇåÏ Ý*áã åÇäÌ ÇæÝÑ æÃÚÌÈå.. ÓÜ ÊÚÌÈå åÐå ÇáäæÚ*É ãä ÇáÇÝáÇã ..  Teenage Mutant Ninja Turtles


  Release Date: August 08, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=VZZ0PnDZdZk  ßÇÇÇÇÇæÇÇÇÇÇ ÈÇäÌææææ

  Çß*Ï ÇáÌã*Ú ãÊÍãÓ áÜ ãÔÇåÏÉ ÓáÇÍ Çáä*äÌÇ .. æÞÊÇáåã æ ãÓßäåã Ý* ãÌÇÑ* ãÇäåÇÊä.. ãÚ ÇáãÚáã ÑÔÏÇä ..

  áßä åäÇß äÞØÉ áã ÊÚÌÈä* .. æå* Ôßáåã

  Ìã*ÚäÇ äÚÑÝ ß*Ý *ÈÏæ Shrek .. áßä Ã*ä ÇáÓáÇÍÝ ..!!


  ÚãæãÇ ..

  ÈÅÚÊÞÇÏ* Çä ÇáÔ*Æ Çáãã*Ò Ý* ÇáÝ*áã Ó*ßæä ÇáÇÎÑÇÌ æÇáÊÞä*ÇÊ ÇáÍÏ*Ëå Ý*å

  æ ...

  ä*ÓÇä

  Need for Speed

  Release Date: March 14, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=e73J71RZRn8


  *ÈÏæ Çä æÝÇÉ Èæá æÇáßÑ .. ÞÏ ÝÊÍÊ ÇáÈÇÈ ááãäÇÝÓÉ Úáì ÇááÞÈ Ý* ãÖãÇÑ ÇáÓÑÚÉ Çáåæá*ææÏ* ..

  Ýåá *ÇÊÑì Ó*ÍÞÞ ÇáÝ*áã ÔÚÈ*É ÊäÇÝÓ ÓáÓáÉ ÇáÓÑÚÉ æÇáÛÖÈ "fast & Furious " ÇáÔå*Ñ ..¿  ÔÎÕ*Ç ..

  ÃÙä Çä åÐå ÇáæÚ*É ãä ÇáÇÝáÇã .. å* ÃÍÏ Çåã ÃÓÈÇÈ ÅÒÏ*ÇÏ ÇáÍæÇÏË ÚäÏ ÇáãÑÇåÞ*ä ÚäÏäÇ

  áßä ãÇÐÇ äÞæá ...  The Hunger Games: Mockingjay – Part 1  Release Date: November 21, 2014
  http://www.youtube.com/watch?v=4CZZVKf_pRM
  ÚÐÑÇ ..


  áßä* ÃßÑå åÐÇ ÇáÝ*áã ÑÛã äÌÇÍå ÇáßÇÓÍ Ý* ÔÈÇß ÇáÊÐÇßÑ æÇáÐ* áÇ ÇÚÑÝ ÓÈÈå


  æáÇ ÇÑ*Ï Çä ÃÚÑÝ.. ÝÜ ÇáãÚÇÊ*å ßËÑ


  áßä ÊæÌÈ Úá* ÐßÑå áÜ ÇáãÚÇÊ*å ÇáÐ*ä *ÍÈæäå .. æÐßÑ ÊÇÑ*Î ÇáÐ* Ó*ÔÑÝ Ý*å Ø*Ñåã Çáì ÚÔå Ý* ÏæÑ ÇáÚÑÖ ..  The LEGO Movie

  Release Date: February 07, 2014  http://www.youtube.com/watch?v=lPnY2NjSjrg  ÃÙä Çä ÇÝÖá ÏÚÇ*É áÜ åÐÇ ÇáÝ*áã ßÇäÊ È*Ï ÓæÒ* ãÇß*ÈÇ Çá* ãÇ ÞÕÑÊ ..  How to Train Your Dragon 2

  Release Date: June 13, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=Z9a4PvzlqoQ  ÃÙä Çä ÇáåæÈ*Ê ÈÍÇÌÉ Åáì ãÔÇåÏÉ åÐÇ ÇáÝ*áã æÇáÊÚáã  Dawn of the Planet of the Apes

  Release Date: July 11, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=v0wP5ZkaUGg


  Caesar is Back  ÃßËÑ Ý*áã ÃäÊÙÑå

  ÓÈÍÇä Çááå .. ßäÊ ÓÃÞæá Çä ÌÒÁå ÇáÇæá ßÇä ÇÝÖá Ý*áã ÔÇåÏÊå ÇáÚÇã ÇáãÇÖ*..

  áßä ÇáÌÒÁ ÇáÇæá ßÇä Ý* ÚÇã 2011 ..

  ÝÚáÇ ÇáÃ*Çã ÈÊÌÑ* .. ÈÓÑÚÉ ÇáÖæÁ
  The Raid 2: Berandal

  Release Date: March 24, 2014
  http://www.youtube.com/watch?v=3MuXrN8L9ro
  ÇáÝ*áã ÃäÏæä*Ó* .. æÃÙäå áÇ *ÕáÍ ááÌã*Ú .. ßÐáß áßä åÐå ÇáãÑå ÇáÓÈÈ ãÔÇåÏ ÇáÚäÝ  ãä ÎáÇá ÇáÊÑ*áÑ.. ÇÚÊÞÏ Çä* ÓÃÍÇæá ãÔÇåÏÊå ..
  The Amazing Spider-Man 2

  Release Date: May 02, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=DlM2CWNTQ84


  Åäå ÇáÒæææÈÇ*ÏÑ *Ç ÌÏÚÇä .. Çá* ãÇÝ*Ô ãÈäì Ý*ß *Ç ÈáÏ .. ÇáÇ æÚáã Úá*å


  áßä *ÈÏæ Çä ÕÏ*ÞäÇ ÇáÚäßÈæÊ Ý* åÐÇ ÇáÌÒÁ "ÇáËÇä*" ÓÜ *ÊßåÑÈ ^^

  Í*Ë Çäå *æÇÌå ÚÏæ ãä äæÚ ÌÏ*Ï áã *ÓÈÞ Çä æÇÌåå ..

  ãÚÑßÉ ãä äæÚ ÌÏ*Ï æ ÈØá ÌÏ*Ï *ÄÏ* ÏæÑ È*ÊÑ ÈÇÑßÑ áÇ ÃÚáã Çä ßÇä ÃÝÖá Çã ÃÓæà ..

  ÞÏ ÃÔÇåÏå ÅÐÇ ÃÊ*ÍÊ á* ÇáÝÑÕÉ Åä ÔÇÁ Çááå ..
  Pompeii


  ÇáÝ*áã äÒá Ý* ÏæÑ ÇáÚÑÖ Ý* ÔåÑ 2 ãä åÐÇ ÇáÚÇã ..

  http://www.youtube.com/watch?v=t6TRwfxDICM  ÊÊÍÏË ÞÕÉ ÇáÝ*áã Úä ÍÇÏË ÍÞ*Þ* ÍÕá ÝÚáÇ Ý* ãÏ*äÉ ÈæãÈ* ÇáÅ*ØÇá*É..

  ÃÌæÇÁ ÇáÝ*áã ÔÈ*É ÈÃÌæÇÁ Ý*áã ÌáÇÏ**ÊæÑ .. ÈÇáÊÇá* ÚÔÇÞ åÐå ÇáÇÌæÇÁ Ó*ÓÊãÊÚæä ÌÏÇ ÈÇáÝ*áã ..  RoboCop


  Release Date: Feb 12, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=INmtQXUXez8


  ÚæÏÉ ÇáÔÑØ* ÇáÂá* .. ÈÜ ÍáÉ ÌÏ*ÏÉ ÓæÏÇÁ .. Ôßáå ÈÏÇ á* ÃÌãá ãä ÓÇÈÞå

  ÚãæãÇ..

  ÇáÝ*áã áã... æáä ÃÔÇåÏå ..

  Transformers 4 / Transformers: Age of Extinction

  Release Date: June 27, 2014  http://www.youtube.com/watch?v=ubGpDoyJvmI  ÇáÌÒÁ ÇáÑÇÈÚ ãä ÓáÓáÉ ÃÝáÇã ÇáãÊÍæáæä .. Çæ ÊÑÇäÒ ÝæÑãÑÒ


  ÔÇåÏÊ ÇáÇÌÒÇÁ ÇáÓÇÈÞÉ æßÇäÊ ÙÑ*ÝÉ .. áßä ÊÑ*áÑ åÐÇ ÇáÌÒÁ áã *ÔÏä* ..ÈÏÇ á* ãäÝÕá Úä ÇáÃÌÒÇÁ ÇáÓÇÈÞÉ ..  5. Interstellar

  Release Date: November 7, 2014  http://www.youtube.com/watch?v=3WzHXI5HizQ


  *ÈÏæ á* Çäå ãä äæÚ*É ÇáÇÝáÇã ÇáÊ* ÊÎÕ ÃäÇÓ ãÚ*ä**ä .. æÈÇáÛÇáÈ ãä ÇáÔÚÈ ÇáÇãÑ*ß* ..

  Û*Ñ Ðáß..

  áÇ ÃÙä Çä ÃÍÏ Ó*åÊã ÈÇáÝ*áã .. æÇäÇ Ãæáåã  Captain America: The Winter Soldier  Release Date: April 04, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=NLWsK1ZFunA  ßÇÈÊä ÃãÑ*ßÇ *ÚæÏ ãä ÌÏ*Ï ..

  ãä ÃßËÑ ÇáÔÎÕ*ÇÊ ÇáÊ* ... ÃãÞÊåÇ .. áÇä* Û*Ñ ãÞÊäÚ Çäå ÑÌá ÎÇÑÞ ÈÕÑÇÍÉ

  ÍÇã* Íãì ÇáæØä "ÃãÑ*ßÇ" ÈÏÑÚå >>>>> ÃÎÇÝ ÇáÏÑÚ ÇáÕÇÑæÎ* ÈÓ

  ÈÜ ãäÇÓÈÉ ÇáÏÑÚ ..
  ÃÙäå *ÑãÒ Çáì Çä ÇãÑ*ßÇ ßÜ ÈáÏ .. ÔÚÇÑåÇ ÇáÏÝÇÚ Úä ÇáãÈÇÏÆ æÇáÞ*ã æÇáÍÑ*ÇÊ .. æÇáÃÑÖ

  ÈÇáÊÇá* ÇÎÊÇÑÊ ÇáÏÑÚ á*ßæä ÓáÇÍå .. ÈÏá ÇáÓ*Ý..

  æØÈÚÇ ßáäÇ äÑì ß*Ý ÊÓÊÎÏã ÇãÑ*ßÇ ÏÑÚåÇ Ý* ßá ãßÇä


  ÚãæãÇ .. ÚÔÇÞå ÞÏ *ÚÌÈåã åÐÇ ÇáÝ*áã ÇßËÑ ãä ÇáÌÒÁ ÇáÇæá ÇáÐ* ßÇäÊ Úá*å ÇáÚÏ*Ï ãä ÚáÇãÇÊ ÇáÇÓÊÝåÇã æÇáäÞÏ ..

  æÚÔÇÞ ÓßÇÑá*Ê ÌæåÇäÓä ..

  Ó*ßæäæä Ý* ÇáãæÚÏ ßÐáß

  X-Men: Days of Future Past

  Release Date: May 23, 2014
  http://www.youtube.com/watch?v=6acRHWnfZAE
  ãä ÇáÃÝáÇã ÇáÊ* *ÌÈ Ãä ÊÔÇåÏ ..


  ÇáÊÑ*áÑ *ÊÍÏË Úä äÝÓå ÈÕÑÇÍÉ .. åÇ ÞÏ ÈÏÃÊ ÇáÍÑÈ ..


  áÇ ÇÙä Çä åäÇß æÞÊ áÇáÊÞÇØ ÇáÇäÝÇÓ Í*ä ÊÔÇåÏ ÇáÝ*áã Ý* ÇáÓ*äãÇ ..  ÇßËÑ ÇáÇÌÒÇÁ ÇáÊ* ÇÚÌÈÊä* ßÇäÊ ÞÕÉ ææáÝÑ*ä + ÇáÌÒÁ ÇáÐ* ÊÍÏË Úä ÈÏÇ*ÇÊåã .. ÑÛã ÈÚÖ ÇáäÞÏ Ý* ÇáßË*Ñ ãä ÇáãÔÇåÏ ..


  ÇáÇ Ãä ÃÏÇÁ ÇáããËá*ä ááÇÈØÇá ÎÕæÕÇ ãÇÌä*Êæ æ æÈÑæÝ*ÓæÑ ÇßÓÇÝ*Ñ Í*ä ßÇäæ ÕÛÇÑ ßÇä ÃßËÑ ãä ÑÇÇÆÚ ..


  Guardians of the Galaxy

  Release Date: August 01, 2014


  http://www.youtube.com/watch?v=b3isCLVghoI


  ÍãÇÉ ÇáãÌÑÉ ..

  *ÈÏæ Ý*áãÇ ÙÑ*ÝÇ ÌÏÇ

  *ÌãÚ ÇáÎ*Çá.. æÇáÇßÔä .. æÇáßæã*Ï*Ç .. Ý* Âä ..

  Ý*áã ãÎÊáÝ .. *ÓÊÍÞ ÇáãÔÇåÏÉ ÈÑÃ** ..

  Jupiter Ascending

  Release Date: 6 April 2014

  http://www.youtube.com/watch?v=THVFkk-sEus
  ÃÍÏ ÇáÇÝáÇã ÇáÊ* ßÇäÊ ÊÔÏä* æßäÊ ÈÇäÊÙÇÑåÇ ..


  áßä ÈÚÏ ãÔÇåÏÉ ÇáÊÑ*áÑ..  ÎÇÈ Ããá* Ý*å ..

  æÃÎ*ÑÇ

  Godzilla

  Release Date: May 16, 2014  http://www.youtube.com/watch?v=vIu85WQTPRc  ÔÇåÏ ÇáÊÑ*áÑ .. ÝÞØ


  Åáì åäÇ äßæä ÞÏ ÇäÊå*äÇ ãä ÊÛØ*É ãÚÙã Ãåã ÇáÇÝáÇã Ý* ÚÇã 2014 ..


  ÇÊãäì áßã ãÔÇåÏÉ ããÊÚÉ áÃ* Ý*áã ÊÍÖÑæäå ..

    

 2. #2
  Ñäíä ÇáÝÖÇÁ
  Aug 2009
  KSA
  1,717


  ãÓÇÁ ÇáÎ*Ñ ÇáãÇÓ*
  ÝßÑÉ ÇáãæÖæÚ ãã*ÒÉ
  ÇáÔãæá*É áãæÇÚ*Ï ÚÑÖ ÇáÃÝáÇã
  æãÇÚÑÖ ãäåÇ æãÇÓ*ÚÑÖ
  ãÚ áãÍÉ ãäß æÈÇáÝ*Ï*æ áßá Ý*áã

  ÃÈÏÚÊ

  áÝÊ ÇäÊÈÇå* Ý* ÃÝáÇã ÇáÚÇã
  åæ ÊßãáÉ áÜ ÃÝáÇã ÇáÃÌÒÇÁ .. ßÐáß ÃÝáÇã ÇáÃá**ä
  æÇáÃÎ*ÑÉ áÇ ÃÍÈåÇ
  ~_~
  ÇÓÊØÇÚ ãÎÑÌ ÓáÓáÉ ÃÝáÇã Ó*Ï ÇáÎæÇÊã È*ÊÑ ÌÇßÓæä ãä Çä *ÍÞÞ äÌÇÍ ãäÞØÚ ÇáäÙ*Ñ ãä Êáß ÇáÓáÓáÉ .. æáÐáß ÃÑÇÏ ÇÚÇÏÉ ÇáÊÌÑÈÉ .. áßäå ÚÇÏ ÈÇáÒãä Çáì ãÇ ÞÈá ÇáÎÇÊã .. æÇáãÚÑßÉ åÐå ÇáãÑÉ ãÚ ÊÜä*ä .. *Úä* ÎáÕäÇ ãä Ú*ä ÇáÔÑ .. ÌÇßã ÇáÔÑ ÈäÝÓå

  ÇáÃãÑ *Ç È*ÏÑæ .. åæ ÊÚÌÈä* ÍãÇÓÊåã
  áÅäÊÇÌ ËáÇË*É ÖÎãÉ æÈåÐå ÇáÓÑÚÉ
  ÝãÇ Ãä *äÊåæä ãä ÌÒÁ ÍÊì *ÈÇÔÑæä ÇáÚãá Úáì ÇáÊÇá*
  ÝãÊì ÓÜ *ÓÊãÚæä ÈäÌÇÍÇÊåã !!
  *ÈÏæ Çä Êæã ÞÏ ÇßÊÝì ãä ÇáÃÑÖ**ä .. ÝÝ* ßá ãÑå *Þæáæä áå ãåãÉ ãÓÊÍ*áÉ.. æ*ÌÏ äÝÓå *äÝÐåÇ ÈÇáÃÎ*Ñ .. ÝÃ*ä Çä áÇ ãÓÊÍ*á Úáì ÇáÇÑÖ .. ÝÞÑÑ ÛÒæ ÇáÝÖÇÁ
  æäÍä áåÇ .. ÃåáÇð æÓåáÇð Èß Êæã ^^  ßÇÇÇÇÇæÇÇÇÇÇ ÈÇäÌææææ

  Çß*Ï ÇáÌã*Ú ãÊÍãÓ áÜ ãÔÇåÏÉ ÓáÇÍ Çáä*äÌÇ .. æÞÊÇáåã æ ãÓßäåã Ý* ãÌÇÑ* ãÇäåÇÊä.. ãÚ ÇáãÚáã ÑÔÏÇä ..
  Ãæá ãÇÔÝÊ ÃÚáÇäåã ÊÍãÓÊ
  È*ä* æÈ*äåã ÞÕÉ ÚÔÞ ÞÏ*ãÉ ^^

  ãÚß ÍÞ .. ÈÇáäÓÈÉ áÃÔßÇáåã ÊÈÏæ á* ÍÇÏÉ
  æÇáÐ*ä äÚÑÝåã ßÇäÊ ãáÇãÍåã áØ*ÝÉ  *ÈÏæ Çä æÝÇÉ Èæá æÇáßÑ .. ÞÏ ÝÊÍÊ ÇáÈÇÈ ááãäÇÝÓÉ Úáì ÇááÞÈ Ý* ãÖãÇÑ ÇáÓÑÚÉ Çáåæá*ææÏ* ..
  ÚäÏãÇ ÔÇåÏÊ ÇááÞØÇÊ áÃæá ãÑÉ ãä ÎáÝ ÇáßæÇá*Ó
  áÇÍÙÊ Çäåã ÑßÒæÇ Úáì äÝÓ ÇáÒæÇ*Ç ßãÇ ßäÇ äÔÇåÏåÇ Ý* ÇááÚÈÉ

  ÚãæãÇð ßãÇ ßÇäÊ ÇáÓ*ÇÑÉ ÓÈÈÇð Ý* ÔåÑÉ Èæá æÇáßÑ
  æãÕ*Ñå ÇáÐ* áÞ* ÍÊÝå Úáì *ÏåÇ
  äÃãá ÃáÇ Êßæä ßÐáß ÈÇáäÓÈÉ ááäÌæã ÇáÌÏÏ

  ÚÐÑÇ ..
  áßä* ÃßÑå åÐÇ ÇáÝ*áã ÑÛã äÌÇÍå ÇáßÇÓÍ Ý* ÔÈÇß ÇáÊÐÇßÑ æÇáÐ* áÇ ÇÚÑÝ ÓÈÈå
  ÃäÇ Ç*ÖÇð áÇ ÊÚÌÈä* åÐå ÇáÓáÓáÉ
  Ìä*ÝÑ áæÑÇäÓ ÕÏ*ÞÊäÇ äÌãÉ åÐå ÇáÓáÓáÉ áÇÊäÓì  ÃÙä Çä ÇÝÖá ÏÚÇ*É áÜ åÐÇ ÇáÝ*áã ßÇäÊ È*Ï ÓæÒ* ãÇß*ÈÇ Çá* ãÇ ÞÕÑÊ ..

  A gree with you  ÃßËÑ Ý*áã ÃäÊÙÑå

  ÓÈÍÇä Çááå .. ßäÊ ÓÃÞæá Çä ÌÒÁå ÇáÇæá ßÇä ÇÝÖá Ý*áã ÔÇåÏÊå ÇáÚÇã ÇáãÇÖ*..

  áßä ÇáÌÒÁ ÇáÇæá ßÇä Ý* ÚÇã 2011 .

  ÝÚáÇ ÇáÃ*Çã ÈÊÌÑ* .. ÈÓÑÚÉ ÇáÖæÁ

  Ç* æÇááå ..
  ÚãæãÇð ÞÈá Ãä ÊÔ*Î ÃßËÑ
  ÓÃÐßÑß ÈãæÚÏå ÞÈá ÚÑÖå È*æã æÇÍÏ
  .. ^^
  Åäå ÇáÒæææÈÇ*ÏÑ *Ç ÌÏÚÇä .. Çá* ãÇÝ*Ô ãÈäì Ý*ß *Ç ÈáÏ .. ÇáÇ æÚáã Úá*å
  ååååååååååå


  áßä *ÈÏæ Çä ÕÏ*ÞäÇ ÇáÚäßÈæÊ Ý* åÐÇ ÇáÌÒÁ "ÇáËÇä*" ÓÜ *ÊßåÑÈ ^^

  Í*Ë Çäå *æÇÌå ÚÏæ ãä äæÚ ÌÏ*Ï áã *ÓÈÞ Çä æÇÌåå ..
  *ÈÏæ á* Çäåã ÓãÚæÇ ÈäÕ*ÍÊß Ý* ãæÖæÚß ÇáÑÇÆÚ
  http://kaizu.land/t9696.html

  áÐÇ .. ÃäÊ ãÏ*ä áåã ÈÇáãÔÇåÏÉ
  ÊÊÍÏË ÞÕÉ ÇáÝ*áã Úä ÍÇÏË ÍÞ*Þ* ÍÕá ÝÚáÇ Ý* ãÏ*äÉ ÈæãÈ* ÇáÅ*ØÇá*É..

  ÃÌæÇÁ ÇáÝ*áã ÔÈ*É ÈÃÌæÇÁ Ý*áã ÌáÇÏ**ÊæÑ .. ÈÇáÊÇá* ÚÔÇÞ åÐå ÇáÇÌæÇÁ Ó*ÓÊãÊÚæä ÌÏÇ ÈÇáÝ*áã ..
  ÇáÝ*áã ãÄËÑ ãäÐ Ãä ÃÑ*Êä* ÇáËÑ*áÑ ÞÈá ãÏÉ
  ÊÚÌÈä* åÐå ÇáÃÌæÇÁ
  áÇÓ*ãÇ æÅä ÊÔÇÑßÊ Ý*åÇ Þæì ÇáØÈ*ÚÉ


  æÃÎ*ÑÇ

  Godzilla

  ÔÇåÏ ÇáÊÑ*áÑ .. ÝÞØ

  æÇÇÇÇÇÇÇæ ãÐåá æããÊÚ .. æãÑÚÈ
  ãäÙÑ ÇáÜ ÊÓæäÇã* ãÎ*Ý
  æÇÖÍ Ãäå Ý*áã ÚÇá* ÇáÃãßÇä*ÇÊ
  ãä È*ä ÇáÌã*Ú .. ÓÃäÊÙÑ åÐÇ  Åáì åäÇ äßæä ÞÏ ÇäÊå*äÇ ãä ÊÛØ*É ãÚÙã Ãåã ÇáÇÝáÇã Ý* ÚÇã 2014 ..

  ÇÊãäì áßã ãÔÇåÏÉ ããÊÚÉ áÃ* Ý*áã ÊÍÖÑæäå ..
  *ÚØ*ß ÇáÝ ÇáÝ ÚÇÝ*É ÇáãÇÓ*
  Úáì åÐå ÇáÌæáÉ ÇáããÊÚÉ ÈÕÍÈÊß
  æÈÅÐä Çááå ÓÃÖÚ Ç* ËÑ*áÑ ÞÇÏã
  áåÐÇ ÇáÚÇã Ý* ãæÖæÚß


  Thanks to my friend Diamond Suzi
  for a beautiful gift i got  Çááå íÓáã ÃíÏß íÜÇ ãÓÊÔÇÑäÇ ÇáãÚíæä
  Úáì ÇáÊæÞíÚ ÇáÑææææÚå ^^

 3. #3
  ãæÞæÝ
  Jun 2009
  In The Nothing Box
  3,963
  32


  ãÓÇÁ ÇáÎ*Ñ ÇáãÇÓ*
  ÝßÑÉ ÇáãæÖæÚ ãã*ÒÉ
  ÇáÔãæá*É áãæÇÚ*Ï ÚÑÖ ÇáÃÝáÇã
  æãÇÚÑÖ ãäåÇ æãÇÓ*ÚÑÖ
  ãÚ áãÍÉ ãäß æÈÇáÝ*Ï*æ áßá Ý*áã

  ÃÈÏÚÊ


  ãÓÇÁ ÇáÑæÞÇä æÇáãÒÇÌ ãæÓÇÓ* ÃæÓßÇÑ >>>>>>>>>>> Ý* ÞãÉ ÓÚÇÏÊå Çá*æã


  áÝÊ ÇäÊÈÇå* Ý* ÃÝáÇã ÇáÚÇã
  åæ ÊßãáÉ áÜ ÃÝáÇã ÇáÃÌÒÇÁ .. ßÐáß ÃÝáÇã ÇáÃá**ä
  æÇáÃÎ*ÑÉ áÇ ÃÍÈåÇ
  ~_~


  ÕÍ*Í ..

  åæá*ææÏ ÕÇÑ áåÇ ÝÊÑÉ ÊÊÈÚ åÇáäãØ.. ÊÍÏ*ÏÇ Ý* ÇáÚÞÏ ÇáÇÎ*Ñ ..æÝ* ÃÍ*ÇäÇ Êßæä ÃÍÏÇË ÇáÇÌÒÇÁ ÇáÌÏ*ÏÉ ÊÓÈÞ ÇáÇÍÏÇË ÇáÊ* Ý* ÇáÌÒÁ ÇáÇæá ..  ÇáÃãÑ *Ç È*ÏÑæ .. åæ ÊÚÌÈä* ÍãÇÓÊåã
  áÅäÊÇÌ ËáÇË*É ÖÎãÉ æÈåÐå ÇáÓÑÚÉ
  ÝãÇ Ãä *äÊåæä ãä ÌÒÁ ÍÊì *ÈÇÔÑæä ÇáÚãá Úáì ÇáÊÇá*

  ÝãÊì ÓÜ *ÓÊãÚæä ÈäÌÇÍÇÊåã !!
  ÃÚÌÈÊä* åÐå ÇáÚÈÇÑÉ ÇáÃÎ*ÑÉ  æÍÞ*ÞÉ áÇ ÃÚáã *Ç ãæÓÇÓ* ..

  åá åã ßÐáß ÝÚáÇ .. Ãã äÍä ãä äÈÇáÛ ÈÜ áÍÙÇÊ ÇáÇÓÊãÊÇÚ ..


  æäÍä áåÇ .. ÃåáÇð æÓåáÇð Èß Êæã ^^  Êæã Èæ Îá*ÝÉ
  .. ÏÇÆãÇ ãÑÍÈ Èå ..


  ãÑÍÈ ÇáÓÇÚ >>>>>>>>>>>>> ãä ÈÚÏ Ý*áãå Ý* ÏÈ* ÕÇÑ æÇÍÏ ãä ÇáÌãÇÚå

  Ãæá ãÇÔÝÊ ÃÚáÇäåã ÊÍãÓÊ
  È*ä* æÈ*äåã ÞÕÉ ÚÔÞ ÞÏ*ãÉ ^^

  ãÚß ÍÞ .. ÈÇáäÓÈÉ áÃÔßÇáåã ÊÈÏæ á* ÍÇÏÉ
  æÇáÐ*ä äÚÑÝåã ßÇäÊ ãáÇãÍåã áØ*ÝÉ

  ÃÐßÑ áåã Ý*áã *ÊÍÏË Úä ÕæáÌÇä ãáß* *Ú*Ïåã Çáì Òãä ÇáÕ*ä ÇáÞÏ*ãå .. æáÇ ÃÚáã ßÇä *æÌÏ Û*Ñå Çæ áÇ ..

  áßä* áã ÃÊÍãÓ ãÚ ÇáÝ*áã ÇáÓÇÈÞ ßË*ÑÇ .. Í*Ë Çä ÇáãÎÑÌ áã *ÚÊãÏ Úáì ÇáÇßÔä.. Èá ÈÇáÛ ÈÇáÞÕå æ ÍÕÑ ÇáÞÊÇá Ý* ãÔåÏ ÎÝ*Ý æÓØ ÇáÝ*áã æãÔåÏ äåÇÆ* ÇÎÑ ÇáÝ*áã..

  æåÐÇ áÇ *ÔÈÚ ÑÛÈÉ ÇáÌãåæÑ ÇáÐ* ÍÖÑ ááÇÓÊãÊÇÚ áÚÑæÖåã .. áßä ÑÈãÇ Ý* ÇáÓÇÈÞ ÇáÇãßÇäÇÊ áã ÊÓÚÝå ßË*ÑÇ Ý* Ðáß .. æÇáÇãÑ ÊÛ*Ñ ÇáÇä ßãÇ ÃÔÇåÏ Ý* ÇáÊÑ*áÑ

  ÚäÏãÇ ÔÇåÏÊ ÇááÞØÇÊ áÃæá ãÑÉ ãä ÎáÝ ÇáßæÇá*Ó
  áÇÍÙÊ Çäåã ÑßÒæÇ Úáì äÝÓ ÇáÒæÇ*Ç ßãÇ ßäÇ äÔÇåÏåÇ Ý* ÇááÚÈÉ


  ßãÇ äÔÇåÏåÇ Ý* ÇááÚÈÉ !

  ÃÌá ÊáÚÈ*ä Ó*ÇÑÇÊ åÇ .. ãÇ ÚÑÝÊß *Ç ÔæãÇÎÑ
  ÃäÇ Ç*ÖÇð áÇ ÊÚÌÈä* åÐå ÇáÓáÓáÉ
  Ìä*ÝÑ áæÑÇäÓ ÕÏ*ÞÊäÇ äÌãÉ åÐå ÇáÓáÓáÉ áÇÊäÓì  æåá *ÎÝì .. ÎÓæÝ ÇáÞãÑ  Ç* æÇááå ..
  ÚãæãÇð ÞÈá Ãä ÊÔ*Î ÃßËÑ
  ÓÃÐßÑß ÈãæÚÏå ÞÈá ÚÑÖå È*æã æÇÍÏ
  .. ^^  ÓÜ Ãßæä ÈÇáÇäÊÙÇÑ
  *ÈÏæ á* Çäåã ÓãÚæÇ ÈäÕ*ÍÊß Ý* ãæÖæÚß ÇáÑÇÆÚ
  http://kaizu.land/t9696.html

  áÐÇ .. ÃäÊ ãÏ*ä áåã ÈÇáãÔÇåÏÉ  ÃÊãäì ÝÞØ Çä *ßæä Ý*áã Ìã*áÇ ^_^
  ÇáÝ*áã ãÄËÑ ãäÐ Ãä ÃÑ*Êä* ÇáËÑ*áÑ ÞÈá ãÏÉ
  ÊÚÌÈä* åÐå ÇáÃÌæÇÁ
  áÇÓ*ãÇ æÅä ÊÔÇÑßÊ Ý*åÇ Þæì ÇáØÈ*ÚÉ  ÃÙäå Ó*ÑæÞß

  æÇÇÇÇÇÇÇæ ãÐåá æããÊÚ .. æãÑÚÈ
  ãäÙÑ ÇáÜ ÊÓæäÇã* ãÎ*Ý
  æÇÖÍ Ãäå Ý*áã ÚÇá* ÇáÃãßÇä*ÇÊ
  ãä È*ä ÇáÌã*Ú .. ÓÃäÊÙÑ åÐÇ

  Çáßá ÈÇäÊÙÇÑå .. æÇæáåã ÇáÏæÞ Ýá*Ï ÕÇÍÈ ÇáÊÇÑ*Î ÇáØæ*á ãÚå


  ãÇ ÚÏÇ
  .. ÇáãÚ*æä .. ÇáÐ* ãÇÒÇá Û*Ñ ãÞÊäÚ ÈÇáÝßÑÉ  *ÚØ*ß ÇáÝ ÇáÝ ÚÇÝ*É ÇáãÇÓ*
  Úáì åÐå ÇáÌæáÉ ÇáããÊÚÉ ÈÕÍÈÊß
  æÈÅÐä Çááå ÓÃÖÚ Ç* ËÑ*áÑ ÞÇÏã
  áåÐÇ ÇáÚÇã Ý* ãæÖæÚß

  Çááå *ÚÇÝ*ß ãæÓÇÓ* ÃæÓßÇÑ æÔßÑÇ.. ÚÜ ÇáØáÉ ..

 4. #4
  Ñäíä ÇáÝÖÇÁ
  Aug 2009
  KSA
  1,717


  Coming soon

  The Purge: Anarchy
  Ý* : 18 *æá*æ

  åæ ÇáÌÒÁ ÇáËÇä* ãä Ý*áã the purge
  æÇáÞÕÉ ÊÏæÑ Íæá ÅÞÑÇÑ ÇáÍßæãÉ
  áÞÇäæä *ÝÚá ÇáãæÇØäæä Ý*å ãÇ*ÔÇÄæä
  áãÏÉ 12 ÓÇÚÉ .. ÈÜ áÇÚÞæÈÉ
  æÚá*ß ÊÎ*á ãÇÓ*ÍÏË ÚäÏãÇ ÊÚ*Ô
  Ý* ãßÇä ÔÈ*å ÈÇáÛÇÈÉ æ ÈÜ áÇ ÞÇäæä
  http://www.youtube.com/watch?v=XzFCDqKE4yA
  Ï**æÏÇ
  ãÓÇÁ ÇáÑæÞÇä æÇáãÒÇÌ ãæÓÇÓ* ÃæÓßÇÑ >>>>>>>>>>> Ý* ÞãÉ ÓÚÇÏÊå Çá*æã
  Åä ÔÇÁÇááå ÚáØæá ÓÚÇÏÉ æ ÑæÞÇä *ÇÑÈ
 5. #5
  ÚÖæ ÃáãÇÓí
  Apr 2010
  Neverland
  3,962
  30

  Ãæææå ...ÅäåÇ ÇáäÓÎÉ ÇáÞÑÕÇä*É ãä ÇáäÔÑÉ ÇáÓ*äãÇÆ*É
  ãÚ ÇáÃáãÇÓ* Ï*ÈæÏÇ ÓÇãÇ

  ÍÓäÇð *Ç ãÞÏã ÇáäÔÑÉ .. ÏÚäÇ äÑì ãÇÐÇ ÚäÏß¿


  The Hobbit: There and Back Again

  æßÜ ÚÇÏÊå .. åÐå ÇáÓáÓáÉ ßÇäÊ ËáÇË*É Ã*ÖÇ ..
  ÇÈÊÏÃåÇ ÈÜ ÇáÌÒÁ ÇáÇæá ÊÍÊ ÚäæÇä åæÈ*Ê " ÇáÑÍáÉ ÇáÛ*Ñ ãÊæÞÚÉ" Ý* 2012
  Ëã ÇáÌÒÁ ÇáËÇä* ÈÜ ÚäæÇä åæÈ*Ê " ÏãÇÑ ÓãÇÌ" ÈÚÏåÇ ÈÜ ÚÇã .. 2013
  æÇÎ*ÑÇ ÇáÌÒÁ ÇáãäÊÙÑ æÇáÇÎ*Ñ ßãÇ åæ ãæÖÍ Ý* ÇáÈÏÇ*É ..
  ÈÜ ÚäæÇä åæÈ*Ê " åÇ äÍä ÚÏäÇ ääÔÏ Çáåæáæ Úáì ÙåÑ ÇáÊä*ä "


  Ø*È áã äÈÞì äÔæÝ ÇáÃÌÒÇÁ Çáá* ÞÈáå äÈÞì äÔæÝ Ïå
  >>>>> *Úä* Ý* ÇáãÔãÔ

  ÇáÊäÇä*ä ÇáÊ* ÃäÊÙÑ ãÔÇåÏÊåÇ
  å* ÇáÊ* ÓÊÙåÑ Ý* ÇáÌÒÁ ÇáËÇä* ãä How to train your dragon
  æÇáÐ* Ó*ÈÏà ÚÑÖå Ý* June 13 .
  ÇáÌÒÁ ÇáÃæá ÚÇã 2010 ßÇä ÑÇÆÚÇð ... áÐÇ ÝÇáÂãÇá ÇáãÚÞæÏÉ Úáì åÐÇ ÇáÌÒÁ ßÈ*ÑÉ ÌÏÇð


  æÃÊÝÞ ãÚß ÈÃä ÇáåæÈ*Ê ÈÍÇÌÉ Åáì ãÔÇåÏÉ åÐÇ ÇáÝ*áã æÇáÊÚáã  Edge of Tomorrow; The Expendables 3; Jack Ryan: Shadow Recruit; Jump Street 22; Need for Speed;
  RoboCop;Interstellar 5


  BIG SKIP


  áÓÊ ãä åæÇÉ åÐå ÇáäæÚ*É ãä ÇáÃÝáÇã áÐÇ Ýå* á*ÓÊ Úáì ÞÇÆãÊ* ááãÔÇåÏÉ

  The LEGO Movie
  ÃÙä Çä ÇÝÖá ÏÚÇ*É áÜ åÐÇ ÇáÝ*áã ßÇäÊ È*Ï ÓæÒ* ãÇß*ÈÇ Çá* ãÇ ÞÕÑÊ ..


  Thank you
  áßä ÍÊì ÈÏæä ÏÚÇ*Ê* ÝÇáÝ*áã *ÊÍÏË Úä äÝÓå ÈäÝÓå ..
  ÔÈÇß ÊÐÇßÑå æÝ* ÎáÇá ÔåÑ*ä ÝÞØ ãä ÚÑÖå ÍÕÏ ÍæÇá* 500 ãá*æä ÏæáÇÑ Íæá ÇáÚÇáã ÍÊì ÇáÂä
  æãÇÒÇáÊ ÕÇáÇÊ ÚÑÖå åäÇ ãßÊÙÉ ÈÇáÍÖæÑ


  The Hunger Games: Mockingjay – Part 1


  áã ÃÊÇÈÚ ÓáÓáÉ ÇáÃÝáÇã
  æáÇ ÞÑÃÊ ßÊÈåÇ áßä åæÇÊåÇ *Þæáæä Ãä ÇáÑæÇ*ÇÊ ÃÝÖá ÈßË*Ñ ãä ÇáÃÝáÇã


  Dawn of the Planet of the Apes

  looking forward to seeing it
  ÃÊãäì ÃáÇ *ßæä ãÎ*ÈÇð ááÂãÇá .. ÝÇáÌÒÁ ÇáÃæá ßÇä ÑÇÆÚÇð.


  The Amazing Spider-Man 2


  Åäå ÇáÒæææÈÇ*ÏÑ *Ç ÌÏÚÇä .. Çá* ãÇÝ*Ô ãÈäì Ý*ß *Ç ÈáÏ .. ÇáÇ æÚáã Úá*å
  æÇÓÊÚÏÇÏÇð áäÒæáå Ý* ÞÇÚÇÊ ÇáÓ*äãÇ
  ÞÇãÊ ÅÍÏì ÇáãÍØÇÊ ÇáÊáÝÒ*æä*É åäÇ ÈÚÑÖ ÇáÌÒÁ ÇáÃæá ãäå á*áÉ ÃãÓ

  ÞÏ ÃÔÇåÏå Ý* ÇáÓ*äãÇ
  Ãæ ÃäÊÙÑå ÍÊì *ÕÏÑ Úáì dvd ÍÓÈ ÇáÙÑæÝ.


  Pompeii

  áã ÃáÍÙ ÅÞÈÇáÇð ßÈ*ÑÇð Úá*å Ý* ÕÇáÇÊ ÇáÚÑÖ åäÇ ...
  æáã ÃÊÍãÓ áãÔÇåÏÊå Ýãä ÔÇåÏæå ÞÇáæÇ
  Åä ÇÓÊÚãÇá ÊÞä*ÇÊ 3d Ý* ãÔÇåÏ ÇáÇäÝÌÇÑ ßÇä ãÐåáÇð
  áßä ÇáÓ*äÇÑ*æ æÇáÞÕÉ æÇáÍÈßÉ ÇáÏÑÇã*É æÇáÊãË*á ßÇäæÇ Ó*Æ*ä ááÛÇ*É
  æãÍÇæáÉ ÊÔÈ*åå ÈGladiator áÌÐÈ ÇáäÇÓ ÅåÇäÉ Ý* ÍÞ
  Gladiator  Transformers 4 / Transformers: Age of Extinction


  ÔÇåÏÊ ÇáÇÌÒÇÁ ÇáÓÇÈÞÉ æßÇäÊ ÙÑ*ÝÉ .. áßä ÊÑ*áÑ åÐÇ ÇáÌÒÁ áã *ÔÏä* ..ÈÏÇ á* ãäÝÕá Úä ÇáÃÌÒÇÁ ÇáÓÇÈÞÉ ..
  ÃÊÝÞ ãÚß ..
  ÔÇåÏÊ ÇáÊÑ*áÑ Ý* ÇáÓ*äãÇ ÞÈá ÚÑÖ Ý*áã äæÍ æáã *ÔÏä* ßË*ÑÇð ...
  ããããã ... ÃÎÔì Ãä ßËÑÉ ÇáÃÌÒÇÁ ÊÝÞÏ ÇáÚãá ÌæÏÊå
  ÓäÑì ãÇ *ÍÏË ÚäÏãÇ *äÒá ÏæÑ ÇáÚÑÖ


  Captain America: The Winter Soldier

  naaaaah ... don't like Captain America
  BIG SKIP


  X-Men: Days of Future Past

  On the list to watch of course

  Guardians of the Galaxy

  ãããããã ...... ÑÈãÇ ÃÔÇåÏå

  Jupiter Ascending

  mmmm...naaah
  looks like a waste of time to me


  Godzilla

  ÇáÊÑ*áÑ ãÔæÞ æ*ÈÏæ Ãä ÇãßÇä*ÇÊ ÇáÝ*áã Ñå*ÈÉ áßä ... áÇ ÃÚÑÝ ...
  ÃÔÚÑ Ãäå ËÇáË Ý*áã *ÕÏÑ Íæá äÝÓ ÇáÝßÑÉ ...
  ÝÞÏ ÓÈÞå Godzilla ÚÇã 1954 æGodzilla ÚÇã 1998
  æÇáÝ*áã ÇáÃÎ*Ñ
  ÚÇã 1998 ßÇä ÖÚ*ÝÇð

  ÈäÇÁ Úáì ãÇ ÓÈÞ æÊßÑÇÑ ÇáÝßÑÉ áÇ ÃÌÏ ãÇ *ÍãÓä* ßË*ÑÇð áãÔÇåÏÊå.
  .
  ÃÙää* ÃÊÝÞ ãÚ ÇáãÚ*æä Ý* åÐÇ ..
  æÃÚÊÞÏ Ãä ÇáÊÑ*áÑ *ßÝ* ÌÏÇð ÌÏÇð

  ÃãÇ ÇáÝ*áã ÇáÐ* ÃäÊÙÑå ÃäÇ ÈÝÇÑÛ ÇáÕÈÑ

  Ýåæ Ý*áã Johnny Depp ÇáÌÏ*Ï

  Transcendence
  æÇáÐ* Ó*äÒá Ý* ÏæÑ ÇáÚÑÖ åäÇ *æã April 24

  http://www.youtube.com/watch?v=VCTen3-B8GU


  ãä ÇáÃÝáÇã ÇáÃÎÑì ÇáÊ* ÚÑÖÊ Ãæ ÓÊÚÑÖ åÐÇ ÇáÚÇã

  Divergent

  http://www.youtube.com/watch?v=sutgWjz10sM

  ãä ÞÑÃæÇ ÇáÑæÇ*É ÞÇáæÇ ÃäåÇ Ìã*áÉ æãÊÍãÓ*ä ááÝ*áã

  The Monuments Men


  http://www.youtube.com/watch?v=CreneTs7sGs

  ßäÊ ãÊÍãÓÉ áãÔÇåÏÊå ÈÓÈÈ ÝßÑÊå áßä Çáreviews áã Êßä ãÔÌÚÉ
  ÑÛã åÐå ÇáÓÍÇÈÉ ãä ÇáäÌæã ÇááÇãÚÉ ÇáÊ* Ý*å ...


  Muppets Most Wanted

  http://www.youtube.com/watch?v=aEuZ-5R81zA

  ÚÔÇÞ Çámuppets ßÇäæÇ Úáì ãæÚÏ ãÚ åÐÇ ÇáÝ*áã
  áã ÃÔÇåÏ ÇáÝ*áã ÈÚÏ .. áÇ ÃÚÑÝ Åä ßÇä æÞÊ* Ó*ÓãÍ ÈÐáß Ãã áÇ...
  Úáì ßá ÍÇá ... áÓÊ ãÊÍãÓÉ áå ßË*ÑÇð


  Grace of Monaco

  http://www.youtube.com/watch?v=fvfjpeeDJjg

  Êæã ßÑæÒ Ý* Ý*áã åÐÇ ÇáÚÇã æ Øá*ÞÊå Ý* Ý*áã ÂÎÑ
  ÃÙää* ÞÏ ÃÔÇåÏå ÑÛã Ãä* áÇ ÃÍÈ Nicole kidman
  áßä áäÑì ãÇÐÇ ÓÊÝÚá Ý* ÏæÑ Grace Kelly


  ÔßÑÇð Úáì ÇáäÔÑÉ ÇáÓ*äãÇÆ*É *Ç ÃáãÇÓ* ..
  ÃÊãäì Ãä ÊÓÊãÊÚ ÈãÇ ÊÔÇåÏå ÃäÊ Ã*ÖÇð .

  ÓÃÖ*Ý áäÔÑÊß Åä æÌÏÊ ÃÝáÇãÇð ÃÎÑì

  It's great to be great! Greater still is to be human

  Thank you Andes Boy
  Thank you very much my friends

  Space Thunder Wael Loggin Net Kinganime

  Strike Force Red Moon 75 Lady Rynn

 6. #6
  ãæÞæÝ
  Jun 2009
  In The Nothing Box
  3,963
  32

  Ãæææå ...ÅäåÇ ÇáäÓÎÉ ÇáÞÑÕÇä*É ãä ÇáäÔÑÉ ÇáÓ*äãÇÆ*É
  ãÚ ÇáÃáãÇÓ* Ï*ÈæÏÇ ÓÇãÇ

  ÍÓäÇð *Ç ãÞÏã ÇáäÔÑÉ .. ÏÚäÇ äÑì ãÇÐÇ ÚäÏß¿
  ãÑÍÈÇ ÓæÒ* ÓÇãÇ ..

  Èá áäÑì ãÇÚäÏß ÇäÊ ãä ÇÖÇÝÇÊ Ìã*áÉ


  ÃãÇ ÇáÝ*áã ÇáÐ* ÃäÊÙÑå ÃäÇ ÈÝÇÑÛ ÇáÕÈÑ

  Ýåæ Ý*áã Johnny Depp ÇáÌÏ*Ï

  Transcendence
  æÇáÐ* Ó*äÒá Ý* ÏæÑ ÇáÚÑÖ åäÇ *æã April 24

  http://www.youtube.com/watch?v=VCTen3-B8GU  æãä *ÓÊØ*Ú Çä *ÑÝÖ Ý*áã áÜ Ìæä* Ï*È .. *ÈÏæ ãÔæÞ ßÜ ÝßÑÉ ..

  æÒÇÏ ÇáÊÔæ*Þ Í*ä æÌÏÊ ÇÓã Paul Bettany .. æÇáÐ* ÇÚÊÈÑå ãä ÇáããËá*ä ÇáÑÇÆÚ*ä .. Çæ äÌæã æáßä Çä ÕÍ ÇáÊÚÈ*Ñ .. Û*Ñ ÇáÚÈÞÑ* ØÈÚÇ ãæÑÌÇä ÝÑ*ãä .. æÇáÐ* ÇÙä ÏæÑå ÈÓ*Ø Ý* ÇáÝ*áã

  áßä áÇ ÃÚáã ß*Ý Ó*ßæä Ý* ÇáÝ*áã .. ãÊÑÏÏ Ý* ÊÞ**ãå .. æÚäÏ* ÇÍÓÇÓ Çäå Ó*ÕÏãä* áæ ÚáÞÊ Úá*å ÇãÇá ßÈ*ÑÉ .. ßÜ ÕÏãÊ* ÈÜ Ý*áãå the tourist
  The Monuments Men


  http://www.youtube.com/watch?v=CreneTs7sGs

  ßäÊ ãÊÍãÓÉ áãÔÇåÏÊå ÈÓÈÈ ÝßÑÊå áßä Çáreviews áã Êßä ãÔÌÚÉ
  ÑÛã åÐå ÇáÓÍÇÈÉ ãä ÇáäÌæã ÇááÇãÚÉ ÇáÊ* Ý*å ...  ÑÛã ÍÈ* áÜ ÌæÑÌ ßáæä* .. ÇáÇ Çä* Û*Ñ ãÞÊäÚ Ý*å Úáì ÇáÇØáÇÞ Ý* ÏæÑ ÞÇÆÏ Ý* Òãä ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáã*É ..

  ÃÔÚÑ ÈÇä ÇáÏæÑ áÇ *äÇÓÈå Úáì ÇáÇØáÇÞ..

  æåÐÇ ÇÍÏ Çåã ÇáÇÓÈÇÈ ÇáÊ* ÓÊÌÚáä* ÇÚÒÝ Úä ãÔÇåÏÊå ..

  ÈÇáÇÖÇÝå Çáì ÏæÑ ÇÎÊ*ÇÑ ãÇÊ Ï*ãæä ÈÏæÑ ÇáãäÞÐ .. æåæ ãä Ã*ÖÇ Û*Ñ ãäÇÓÈ ÈÑÃ** ..

  ÇáÝ*áã ÃðÈÍ ÇÞÑÈ ááßæã*Ï*Ç ãäå áÜ Ý*áã *ÌÚá ÇáãÔÇåÏ *Ú*Ô ÃÌæÇÁå .. ÃÎÑÌæ ãÖãæä ÇáÞÕÉ Úä ÇáÇ*ØÇÑ ÇáÐ* æÖÚÊ áå .. ááÃÓÝ


  Muppets Most Wanted

  http://www.youtube.com/watch?v=aEuZ-5R81zA

  ÚÔÇÞ Çámuppets ßÇäæÇ Úáì ãæÚÏ ãÚ åÐÇ ÇáÝ*áã
  áã ÃÔÇåÏ ÇáÝ*áã ÈÚÏ .. áÇ ÃÚÑÝ Åä ßÇä æÞÊ* Ó*ÓãÍ ÈÐáß Ãã áÇ...
  Úáì ßá ÍÇá ... áÓÊ ãÊÍãÓÉ áå ßË*ÑÇð  ÚÇ*ÒÇä* ÃÊÝÑÌ Úáì Ý*áã ÇáÚÑÇ*Ó Ïå ..

  Plz Kill Me ..


  ãä ÇáÃÝáÇã ÇáÊ* äÒáÊ .. æßäÊ ÇäÊÙÑ äÒæáåÇ *æã ÈÜ *æã .. æãÊÍãÓ áåÇ ÈÔÏÉ

  Sin City: A Dame to Kill For


  ÓÃÍÇæá Çä ÇäÒáå Çä ÔÇÁ Çááå æ ÇÔÇåÏå Úáì ÑæÞÇä

  ÔÇåÏÊ ÇáÌÒÁ ÇáÇæá æÇÚÊÈÑå ÇÍÏ ÇáÇÝáÇã ÇáÑÇÆÚÉ æ ÇáÝÑ*ÏÉ ãä äæÚåÇ æ ÇáÊ* ÊÑßÊ ÈÕãÉ áåÇ Ý* åæá**æÏ..

  æÇáÐ* áÇ ÃÊæÞÚ Çä *Þá ÇáÌÒÁ ÇáËÇä* Úäå ãÓÊæì ..


  æØÈÚÇ ÇáÝ*áã Û*Ñ ÕÇáÍ áÌã*Ú ÇáãÔÇåÏ*ä .. Ýåæ ßË*Ñ ÇáãÔÇåÏ ÇáÎÇÏÔÉ ááÍ*ÇÁ æ ÇáãÝÚãÉ ÈÇáÚäÝ ..

  áÐáß æÌÈ ÇáÊäæ*å ..
  æÃÎ*ÑÇ ..

  ÚãÑæ æÇßÏ
  Ý* åæá*ææÏ *Ç ÌÏÚÇä

  http://www.youtube.com/watch?v=6Vu081NOorA


  æÇáÕÏãÉ ÇáÇßÈÑ Çäå ãÚ ÓßÇÑá*Ê ÌæåÇäÓä  ÇáÊÑ*áÑ Ìã*á .. æáßä ÈãÇ Çä* áÇ ÊÓÊåæ*ä* ÝßÑÉ wonder woman

  ÈÇáÊÇá* áä *ßæä Ý* ÞÇÆãÊ* ..  ÃÍáì áÞØÉ .. 0:42 - 0:46
   

 7. #7
  ÚÖæ ÃáãÇÓí
  Apr 2010
  Neverland
  3,962
  30

  ãÑÍÈÇ ÓæÒ* ÓÇãÇ ..

  Èá áäÑì ãÇÚäÏß ÇäÊ ãä ÇÖÇÝÇÊ Ìã*áÉ

  ãÑÍÈÇð ãÌÏÏÇð *Ç ÃáãÇÓ*
  æãä *ÓÊØ*Ú Çä *ÑÝÖ Ý*áã áÜ Ìæä* Ï*È .. *ÈÏæ ãÔæÞ ßÜ ÝßÑÉ ..

  æÒÇÏ ÇáÊÔæ*Þ Í*ä æÌÏÊ ÇÓã Paul Bettany .. æÇáÐ* ÇÚÊÈÑå ãä ÇáããËá*ä ÇáÑÇÆÚ*ä .. Çæ äÌæã æáßä Çä ÕÍ ÇáÊÚÈ*Ñ .. Û*Ñ ÇáÚÈÞÑ* ØÈÚÇ ãæÑÌÇä ÝÑ*ãä .. æÇáÐ* ÇÙä ÏæÑå ÈÓ*Ø Ý* ÇáÝ*áã

  áßä áÇ ÃÚáã ß*Ý Ó*ßæä Ý* ÇáÝ*áã .. ãÊÑÏÏ Ý* ÊÞ**ãå .. æÚäÏ* ÇÍÓÇÓ Çäå Ó*ÕÏãä* áæ ÚáÞÊ Úá*å ÇãÇá ßÈ*ÑÉ .. ßÜ ÕÏãÊ* ÈÜ Ý*áãå the tourist

  ÎáÇÕ ÍÃÈÞì ÃÔæÝå ÃäÇ ÇáÃæá æÃÎÏ ÇáÕÏãÉ Úäß æÍÃÈÞì ÃÞæáß
  Åä ßÇä *ÓÊÇåá ÇáÔæÝ æÇáÇ ÊÑßäå ÌäÈ The Tourist

  ÈÇáãäÇÓÈÉ ...
  ÓÈÍÇä Çááå .. ÇáäåÇÑÏÉ Í*ÚÑÖæÇ Ý*áã The Tourist
  Ý* æÇÍÏÉ ãä ÞäæÇÊ ÇáÊáÝÒ*æä åäÇ
  ÑÛã ÍÈ* áÜ ÌæÑÌ ßáæä* .. ÇáÇ Çä* Û*Ñ ãÞÊäÚ Ý*å Úáì ÇáÇØáÇÞ Ý* ÏæÑ ÞÇÆÏ Ý* Òãä ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáã*É ..

  ÃÔÚÑ ÈÇä ÇáÏæÑ áÇ *äÇÓÈå Úáì ÇáÇØáÇÞ..

  æåÐÇ ÇÍÏ Çåã ÇáÇÓÈÇÈ ÇáÊ* ÓÊÌÚáä* ÇÚÒÝ Úä ãÔÇåÏÊå ..

  ÈÇáÇÖÇÝå Çáì ÏæÑ ÇÎÊ*ÇÑ ãÇÊ Ï*ãæä ÈÏæÑ ÇáãäÞÐ .. æåæ ãä Ã*ÖÇ Û*Ñ ãäÇÓÈ ÈÑÃ** ..

  ÇáÝ*áã ÃðÈÍ ÇÞÑÈ ááßæã*Ï*Ç ãäå áÜ Ý*áã *ÌÚá ÇáãÔÇåÏ *Ú*Ô ÃÌæÇÁå .. ÃÎÑÌæ ãÖãæä ÇáÞÕÉ Úä ÇáÇ*ØÇÑ ÇáÐ* æÖÚÊ áå .. ááÃÓÝ

  áÇ ÃÎÝ*ß ÓÑÇð Ãä æÌæÏ Matt Damon Ý*å
  ßÇä ÃÍÏ ÇáÃÓÈÇÈ ÇáÊ* áã ÊÔÌÚä* áãÔÇåÏÊå
  ÑÛã æÌæÏ Cate Blanchett æáæ ÈÏæÑ ÕÛ*Ñ Ý*å.

  ãä ÔÇåÏæå ÞÇáæÇ ÈÃä ÇáÝ*áã ßÇä ÈÅãßÇäå Ãä *ßæä ÃÝÖá ãä Ðáß
  ÎÇÕÉ Ãä ÔÎÕ*ÇÊ ÇáÃÈØÇá ØÑÍÊ ÈÔßá ÓØÍ*
  æÎáÊ ãä ÇáÌÏ*É ÇáãÝÊÑÖÉ Ý* æÞÊ ÙÑæÝ ÍÑÈ ÞÇÓ*É ßÇáÍÑÈ ÇáÚÇáã*É ÇáËÇä*É ...

  áæ ÚÑÖ Úáì ÇáÊÝáÒ*æä ÈÚÏ ÓäÊ*ä Ãæ ËáÇËÉ ÞÏ ÃÔÇåÏå Ý*å
  ÃãÇ Ãä ÃÏÝÚ äÞæÏÇð áÃÔÇåÏå Ý* ÇáÓ*äãÇ Çæ ÃÔÊÑ*å Úáì DVD ÝáÇ ...  ÚÇ*ÒÇä* ÃÊÝÑÌ Úáì Ý*áã ÇáÚÑÇ*Ó Ïå ..

  Plz Kill Me ..
  æÃäÇ ÞáÊ áß ÔæÝå¿!!

  ÅÐÇ ßäÊ ÃäÇ ãÊÑÏÏÉ ÃÑæÍå
  æÃäÇ I don't mind the muppets *Úä* áÇ ÈÃÍÈåã æáÇ ÈÃßÑååã
  áßä ããßä ÃÔæÝ ÈÑÇãÌåã..
  ÍÃÞæáß ÇäÊ Çáá* ãÔ ÈÊØ*Þåã ÑæÍ ÔæÝå¿!!

  ÃäÇ ÍØ*Êå ÈÓ ÚÔÇä ÚÔÇÞ Çámuppets
  Ò* ãÇ ÍØ*Ê ÇäÊ ÇáÊÑ*áÑ ÈÊÇÚ Hunger Games

  ãä ÇáÃÝáÇã ÇáÊ* äÒáÊ .. æßäÊ ÇäÊÙÑ äÒæáåÇ *æã ÈÜ *æã .. æãÊÍãÓ áåÇ ÈÔÏÉ

  Sin City: A Dame to Kill For


  ÓÃÍÇæá Çä ÇäÒáå Çä ÔÇÁ Çááå æ ÇÔÇåÏå Úáì ÑæÞÇä

  ÔÇåÏÊ ÇáÌÒÁ ÇáÇæá æÇÚÊÈÑå ÇÍÏ ÇáÇÝáÇã ÇáÑÇÆÚÉ æ ÇáÝÑ*ÏÉ ãä äæÚåÇ æ ÇáÊ* ÊÑßÊ ÈÕãÉ áåÇ Ý* åæá**æÏ..

  æÇáÐ* áÇ ÃÊæÞÚ Çä *Þá ÇáÌÒÁ ÇáËÇä* Úäå ãÓÊæì ..


  æØÈÚÇ ÇáÝ*áã Û*Ñ ÕÇáÍ áÌã*Ú ÇáãÔÇåÏ*ä .. Ýåæ ßË*Ñ ÇáãÔÇåÏ ÇáÎÇÏÔÉ ááÍ*ÇÁ æ ÇáãÝÚãÉ ÈÇáÚäÝ ..

  áÐáß æÌÈ ÇáÊäæ*å ..
  mmm...not my cup of tea
  but hope you enjoy it when you watch it

  æÃÎ*ÑÇ ..

  ÚãÑæ æÇßÏ Ý* åæá*ææÏ *Ç ÌÏÚÇä

  http://www.youtube.com/watch?v=6Vu081NOorA


  æÇáÕÏãÉ ÇáÇßÈÑ Çäå ãÚ ÓßÇÑá*Ê ÌæåÇäÓä


  ÇáÊÑ*áÑ Ìã*á .. æáßä ÈãÇ Çä* áÇ ÊÓÊåæ*ä* ÝßÑÉ wonder woman

  ÈÇáÊÇá* áä *ßæä Ý* ÞÇÆãÊ* ..


  ÃÍáì áÞØÉ .. 0:42 - 0:46


  áÍÙÉ ... ÃÓÊæÚÈ ÇáÕÏãÉ ÇáÃæá ...

  Ãæßì ... ßÇä ããßä ÃÔæÝå ÚÔÇä Morgan Freeman ...
  áßä
  ãÇ ÚÌÈä* ÊÌÓ*Ï ÝßÑÉ ÇÓÊÚãÇá 100% ãä ÞÏÑÇÊ ÚÞá ÇáÇäÓÇä Ý* ÔÎÕ*É Lucy ...
  ãÇÝåÇÔ ãäØÞ æÊØæÑ ÇáÞÕÉ ãÔ "ÓáÓ"

  æScarlett Johansson ãÔ wonder woman Ý* ÇáÝ*áã Ïå *Ç ÃáãÇÓ* ....
  she is a walking killing machine

  naaah...I am going to give it the skip

  æÈÐßÑ Scarlett Johansson
  ÝáÏ*åÇ Ý*áã ÂÎÑ ÇÓãå Under The Skin ...
  ÃÙäå ÃäÊÌ ÇáÚÇã ÇáãÇÖ* áßä ÚÑÖå ÈÏà åÐÇ ÇáÔåÑ ÝÞØ.

  ÝßÑÊå ÛÑ*ÈÉ ... á*ÓÊ ÌÏ*ÏÉ ÊãÇãÇð .... áßä ØÑÍåÇ ÌÏ*Ï
  åæ *Íß* Úä ÝÖÇÆ*É ÊÚ*Ô È*ä ÇáäÇÓ ÊãÊÕ ÇáÍ*ÇÉ ãäåã ...
  ÑÈãÇ ÃÔÇåÏå

 8. #8
  Sensei
  Oct 2011
  ÔÇØÆ ÌÒíÑÉ ÇáÞÑÇÕäÉ
  934

  æáÇ ÇÑ*Ï Çä ÃÚÑÝ.. ÝÜ ÇáãÚÇÊ*å ßËÑ


  áßä ÊæÌÈ Úá* ÐßÑå áÜ ÇáãÚÇÊ*å ÇáÐ*ä *ÍÈæäå .. æÐßÑ ÊÇÑ*Î ÇáÐ* Ó*ÔÑÝ Ý*å Ø*Ñåã Çáì ÚÔå Ý* ÏæÑ ÇáÚÑÖ ..


 9. #9
  ãæÞæÝ
  Jun 2009
  In The Nothing Box
  3,963
  32


  ááÃÓÝ ÇáÓäÇÑÉ ÅÕØÇÏÊ ÇáÓãßÉ ÇáÛáØ

  ßäÊ Ããä* ÇáäÝÓ ÈÃä ÊÌáÈ ÈÚÖ ÇáÚÈÇÑÇÊ ÇáãÓÊÝÒÉ ÚÔÇÞ ÇáÝ*áã ááÏÝÇÚ Úäå æ ÊÔÚá Ý*åã ÇáÍãÇÓ " ßãÇ ÝÚáÊ ÈÜ ãæÖæÚ ÓæÈÑãÇä æ ÌæäÛÑ "..


  áßä *ÈÏæ Çäå áÇ Í*ÇÉ áãä ÊäÇÏ*


  ÕÏÞ Çá* ÞÇá áæáÇ ÅÎÊáÇÝ ÇáÓáÚ


 10. #10
  ÚÖæ ÃáãÇÓí
  Apr 2010
  Neverland
  3,962
  30

  The Muppets Most Wanted æÃÕÏÞ ÈÏÇ*É ^^


  http://www.youtube.com/watch?v=DAl08h_KW8A

  ÕÏÞæÇ Ý* ÊÑ*ÞÊåã æ ßáÇãåã Úä Çä ÇáÃÌÒÇÁ ÇáãÊÊÇá*É ááÃÝáÇã
  ÚãÑåÇ ãÇ ÈÊßæä ÈãÓÊæì ÇáÌÒÁ ÇáÃæá ÃÈÏÇð æãÚ Ðáß ÈÑÏå åæá*ææÏ ÈÊÚãáåÇ


  ÈÇáãäÇÓÈÉ .. ÇáßáÇã Ïå *äÈØÞ Úáì Ý*áãåã ÈÑÏå ...

  Ý*áã The Muppets ÇáÐ* ÕÏÑ ÚÇã 2011 ßÇä ÃÝÖá ÈßË*Ñ

123 ...